Thijs Asselbergs, Stadsarchitect van Haarlem 1990-1994

1994, Cilly Jansen

De eerste verrassing voor Thijs Asselbergs bij zijn indiensttreding als stadsarchitect van de gemeente Haarlem was dat hij zijn werkplek op een zolder aan de Grote Markt moest inrichten met eigen meubilair, omdat de gemeente daar toen geen geld voor had. De creativiteit waarmee Thijs zijn zolderkamer inrichtte, gaf goede hoop voor de toekomst van de stadsarchitectuur van Haarlem. Vanuit zijn zolderkamer had hij een goed uitzicht over Haarlem en in het bijzonder op de Grote Markt: het podium waar de politiek, de ambtenarij en de burgerij elkaar ontmoetten.

De nieuwe stadsarchitect keek vanuit zijn zolderraam naar dat podium met al die dansers die niet met elkaar dansten. Hij zag het als één van zijn eerste taken daarin verandering te brengen. Maar hoe breng je deze mensen van diverse pluimage, met zóveel verschillende ideeën en wensen zó bijeen dat ze met plezier samen zouden willen dansen? Met groot enthousiasme begon hij plannen voor de stad uit te leggen en trachtte hij met vakinhoudelijke argumenten te overtuigen, waaróm iets moet gebeuren dat de stad ten goede komt. Het document dat u nu in handen heeft, geeft een beeld van alle podiumactiviteiten die Thijs in gang gezet en gerealiseerd heeft. De nog niet gerealiseerde ontwerpen en ideeën kunnen naar een eindstadium worden gebracht door collega’s en gemeentebestuurders.

In
het Enschedé-complex wordt d(ok een podium opgenomen. Het is te wensen dat de politici en de burgers, die nu nog ieder hun eigen dansje dansen, dat op het nieuwe podium samen zullen doen. Thijs Asselbergs heeft de afgel~pen jaren veel publieke discussie opgewekt en dat was ook zijn bedoeling. Hij vond openbaarheid en een draagvlak voor de plannen nodig voor de stad. Daags na zijn vertrek legt, hij met deze publikatie ook weer verantwoording af, maar nu van zijn eigen beleid als stadsarchitect. In het ABC, het lokale architectuurcentrum vaR Haarlem, heeft Thijs vaak een plaats voor discussie gevonden. De tentoonstelling van zijn eigen werk voor Haarlem vindt in december dan ook plaats in het ABC.
Thijs Asselbergs heeft gedurende zijn bijna vijfjarige periode als stadsarchitect voor de goede stad Haarlem onnoemelijk veel gedaan. Heel veel dank.

Piet Roos, Driehuis, november 1994
in: Thijs Asselbergs, Stadsarchitect van Haarlem 1990-1994, Cilly Jansen, 1994


Cilly Jansen, ‘Thijs Asselbergs, Stadsarchitect van Haarlem 1990-1994’,
Architectura & Natura Pers (1994)