De stadsarchitect: relikwie uit het verleden of superman voor bestuurlijk onvermogen?

September 1994, Cilly Jansen, Vincent Kompier, Architectuur Lokaal #5

Onafhankelijk stadsarchitect, coördinerend architect in gemeentelijke dienst, stadsontwerper, gemeentelijk architectenbureau, supervisor, coördinator architectuurbeleid, structureel coördinerend architect, incidenteel coördinerend supervisor (maar ook restaurateur, verleidelijk showmaster van beelden, avant-gardist, criticus, waakhond en superarchitect): een scala van functiebenamingen (en typeringen) voor even zovele functieomschrijvingen voor een taak die volgens Thijs Asselbergs, stadsarchitect van Haarlem, van grote betekenis kan zijn bij de ontwikkeling van gemeentelijk architectuurbeleid.

Is de titel ‘architect’ beschermd, de benaming ‘stadsarchitect’ komt niet voor in het architectenregister en ook de beroepsorganisatie van architecten heeft geen speciale bemoeienis met de functie. De betrokkenen zelf hebben verschillende ideeën over hun werk. Die ideeën variëren van de vraag of stadsarchitecten – bij toenemende uitbesteding van opdrachten aan ontwikkelaars – hun functie nog wel kunnen uitoefenen, tot opvattingen over de moderne stadsarchitect als regisseur bij beleidsontwikkeling; een soort super stadsarchitect.
Los hiervan heeft het bureau Rijksbouwmeester eerder dit jaar een voorstel voor ‘bouwmeesters voor kleinere gemeenten’ gelanceerd, zie ‘Architectuur Lokaal voor ondersteuning gemeentelijk beleid’, Guus Enning, in: Bouw 9-10,13 mei 1994, p. 17-19.

AI met al reden voor Architectuur Lokaal, de stadsarchitect van Haarlem (ter afsluiting van zijn functie, die hij per oktober neerlegt) en ARCAM in Amsterdam (waar een reeks bijeenkomsten over het fenomeen stadsarchitect geprogrammeerd is) om gezamenlijk een workshop met de huidige Nederlandse ‘stadsarchitecten’ te organiseren. Doel van de workshop is, duidelijkheid te verkrijgen in hun actuele activiteiten en hun opvattingen over de taken die er voor stadsarchitecten in de toekomst zijn weggelegd – wellicht bij de ontwikkeling van gemeentelijk architectuurbeleid.
De workshop heeft op 8 september, terwijl deze krant bij de drukker lag, in het ABC Haarlem plaats gevonden en zal op 20 oktober in ARCAM Amsterdam, openbaar worden voortgezet, als de derde en afsluitende bijeenkomst in de ARCAM-serie De Samenhang 11

Lees het artikel De stadsarchitect: relikwie uit het verleden of superman voor bestuurlijk onvermogen? in  Architectuur Lokaal #5 (1994), pag. 4-5.


Architectuur Lokaal #5