Provincie Noord-Holland

2019 – heden, Steven Slabbers, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de grote ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. De PARK is onafhankelijk en kijkt naar de gevolgen van deze ontwikkelingen op de lange termijn. De PARK geeft gevraagd en ongevraagd advies, organiseert onderzoek, gesprekken en ateliers. De PARK kijkt bij zijn advies naar de opgaven en ambities van de provincie in de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Hij pakt daarin echter zijn eigen rol. Hij kijkt naar de langere termijn en dus ‘voorbij’ de periode van het coalitieakkoord. Door zijn onafhankelijke positie kan de PARK gevraagd en ongevraagd verkenningen of onderzoeken (laten) doen naar ingewikkelde ruimtelijk-economische vraagstukken.

Steven Slabbers is sinds januari 2019 onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-Holland. In zijn eerste termijn (2019-2021) adviseerde hij het provinciaal bestuur over actuele regionale ruimtelijke opgaven. Voorbeelden hiervan zijn de relatie stad-rand-land, duurzame verstedelijking, energietransitie en -infrastructuur, herstel van de biodiversiteit, ontwikkeling van datacenters, de omschakeling naar natuur-inclusieve landbouw, het tegengaan van bodemdaling in de veenweidegebieden, en het versterken van recreatieve uitloopmogelijkheden. Deze opgaven zijn nauw verbonden met de Omgevingsvisie NH2050. In deze periode bracht de PARK 12 adviezen uit. Deze zijn in september 2021 gebundeld in het boekje ‘Verbonden Toekomst’ dat tijdens de ‘Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland’ centraal stond.

Het adviseurschap van de PARK is verlengd tot het aantreden van een volgende coalitie. Dit is naar verwachting in de zomer van 2023. In de periode tot zomer 2023 ligt de focus op hoe we in Noord-Holland tot 2200 – in samenhang met de andere grote opgaven van de provincie – zo verstandig mogelijk ‘met het water kunnen leven’ en met onze wateropgaven om kunnen gaan. Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, wateroverlast en waterveiligheid staan hierbij centraal.

2012 – 2017, Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
De provincie Noord-Holland liet zich van 2012 tot september 2017 adviseren over kwesties die te maken hebben met ruimtelijke ontwikkelingen door Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). De samenwerking, aanvankelijk tot 2015, werd tussentijds verlengd door Gedeputeerde Staten. Hoekstra gaf een impuls aan plannen en projecten van de Provincie Noord-Holland vanuit de visie dat ruimtelijke kwaliteit kan ontstaan door o.a. klimaat, waterveiligheid, ecologie, economie en leefbaarheid op elkaar te betrekken en daar vorm aan te geven. Hiermee kan samenhang en meerwaarde ontstaan bij de uitvoering op provinciaal niveau.
Hoekstra boog zich onder meer over de gevolgen van duurzame energietransitie voor regionale ruimtelijke ontwikkelingen, vraagstukken rond vitaliteit van het platteland en opgaven op het raakvlak van water, recreatie en ruimte. Ook leverde hij een bijdrage aan de provinciale omgevingsvisie.

2007 – 2011, Miranda Reitsma, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Als eerste Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit adviseerde Miranda Reitsma de provincie Noord-Holland in 2007-2011 over ruimtelijke kwaliteit. Ook organiseerde zij ‘salons’ in het kader van de provinciale structuurvisie, o.a. over het metropolitane landschap, de vernieuwing van de agrarische sector en de identiteit van kustplaatsen, en kenniswerkplaatsen en ontwerpateliers rond grote ruimtelijke onderwerpen, zoals het KNSF-terrein, de Kop van Noord-Holland en infrastructurele opgaven in Noord-Holland.

2004 – 2007, Hilde Blank, Kwartiermaker Provinciaal Bouwmeester Noord-Holland
Hilde Blank werd in 2004 kwartiermaker Provinciaal Bouwmeester voor de Provincie Noord-Holland. Zij stelde de profielschets op voor een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). Als provinciaal bouwmeester begeleidde zij samen met Kees Rijnboutt (vm. stadsstedenbouwer van Den Haag) en Fred Kaaij (stadsarchitect Haarlemmermeer) het atelier Bloemdalerpolder bij Weesp.
Eerder was Hilde Blank Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de provincie Noord-Brabant en Stadsstedenbouwer van Leiden.


Steven Slabbers