Leiden

2017 – 2021, Hilde Blank, stadsbouwmeester

Hilde Blank had als stadsbouwmeester van Leiden onder andere de taak om de samenhang tussen de ontwikkelingen in de stad te beoordelen en de ruimtelijke vraagstukken van de stad te koppelen aan die van andere beleidsterreinen. Daarnaast richtte zij zich op verbreding van deze vraagstukken en opschaling naar andere betrokken partijen. Als inhoudelijk expert adviseerde zijn het gemeentebestuur (gevraagd en ongevraagd0, dat zich in deze jaren geconfronteerd zag met stevige gemeentegrens overschrijdende opgaven, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast wilde de gemeente een meer inclusieve samenleving realiseren.

Eerder was Hilde Blank adviseur Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Noord-Brabant en provinciaal bouwmeester van de provincie Noord-Holland.

2010 – 2012, Maarten Schmitt, stadsstedenbouwer
Maarten Schmitt, stadsstedenbouwer van Leiden in 2010-2012, richtte zich als ruimtelijk strateeg op de uitwerking van de structuurvisie en stadsvisie Leiden. Hij was intermediair tussen de gemeentelijke stedenbouwkundigen, de regio en andere overheden als het ging om ruimtelijke ontwikkelingen. Hij voerde de regie op ruimtelijke kwaliteit in de stad, met name in de binnenstad. In 2010 presenteerde hij zijn visie op Leiden.
Maarten Schmitt was stadsarchitect van de gemeente Groningen van 1973 tot 1998 en stadsstedenbouwer van de gemeente Den Haag van 1998-2009.

2002 – 2009, Donald Lambert, stadsbouwmeester
Donald Lambert was stadsbouwmeester van Leiden van 2002 – 2009. Zijn opdracht betrof het (on)gevraagd adviseren van de wethouder, het stimuleren van stadsdebatten en de dialoog met ARC (welstandscommissie). Vanuit zijn externe positie en beperkte aanwezigheid (benoemd in deeltijd) had Lambert beperkt zicht op projecten in de ambtelijke ‘pijplijn’. Hij wilde lopende projecten richting geven en projecten ontwikkelen die hij zelf noodzakelijk vond, zoals de structuurvisie van Leiden, 1:5000 plankaart en methodiek.


Hilde Blank