Groningen

2021 – heden, Nathalie de Vries, stadsbouwmeester

Nathalie de Vries is vanaf 2021 stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Ze staat aan het hoofd van het Atelier Stadsbouwmeester en geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele stedenbouwkundige en architectonische opgaven in de gemeente Groningen. Ze heeft een agenderende en inspirerende rol in het publieke debat rondom ruimtelijke thema’s en maakt deel uit van de nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die in het kader van de Omgevingswet zal worden ingesteld. De Vries: “Als stadsbouwmeester wil ik graag de grote lijnen in de gaten houden en meehelpen om de ambitieuze plannen te realiseren die de stad heeft om haar leefkwaliteit te verhogen.”

Roeland van der Schaaf, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Wijkvernieuwing over de benoeming van De Vries: “Met Nathalie is een bouwmeester gevonden met verstand van architectuur en stedenbouw, iemand die de grote woningbouwopgaven in Groningen in goede banen kan leiden en tegelijk ook inzicht kan bieden bij gebiedsopgaven als De Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad en De Held, wijkvernieuwing, de binnenstad en grote projecten als de Oosterpoort en Kardinge.” Nathalie de Vries is medeoprichter en hoofdarchitect van MVRDV,

2015 – 2020, Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester
Jeroen de Willigen, architect bij De Zwarte Hond, vervulde in de jaren 2015-2020 een adviserende rol voor het College van BenW van de gemeente Groningen en was eindverantwoordelijk voor de welstandstoets. Verder voerde hij onder meer de supervisie over en nam hij deel aan de kwaliteitsteams die verbonden waren aan projecten als de Grote Markt en het stationsgebied. De Willigen wilde de aantrekkelijkheid van Groningen vergroten voor zowel inwoners, bezoekers als bedrijven.

2004 – 2015, Niek Verdonk, stadsbouwmeester
Niek Verdonk werd aangesteld door het College van B&W van Groningen als stadsbouwmeester in vaste dienst. Hij was, conform besluit B&W, verantwoordelijk voor het architectuurbeleid in het algemeen en de productie van architectuur in het bijzonder. Hij leverde een beleidsnota op het gebied van de architectuur en adviezen met betrekking tot architectenkeuze, en hij nam deel aan beoordelingscommissies voor meervoudige opdrachten. De ambitie van Verdonk was de positie van het ontwerpen te versterken, zowel binnen de ambtelijke organisatie als bij alle andere bij de stad en de stadsontwikkeling betrokkenen. Bij zijn afscheid in 2015 schreef Platform GRAS: “Mede door zijn toedoen geldt Groningen als voorbeeldstad op het gebied van stadsontwikkeling en architectuur; een stad waar het experiment kan worden aangegaan en waar veel (grote) architecten met plezier hebben gebouwd.”

2004 – 2014, Tjerk Ruimschotel, supervisor stedenbouw
Tjerk Ruimschotel was sinds 2001 in vaste dienst van de gemeente Groningen. In 2004 werd hij door het College van B&W aangesteld als supervisor stedenbouw (1fte). Zijn functie, vastgelegd in een collegebesluit, betrof het zorg dragen voor stedenbouwkundige kwaliteit op alle schaalniveaus. Hij was verantwoordelijk voor het welstands- en hoogbouwbeleid en troubleshooter bij strategische bouwplannen. Hij leverde beleidsnota’s op het gebied van het welstandsbeleid, hoogbouwbeleid, stedenbouwkundige plannen inclusief plannen voor de beeldkwaliteit en het publieke domein. Daarnaast droeg hij zorg voor opleidingsbegeleiding. Ruimschotel wilde de functie(s) min of meer overbodig maken door het doordrenken van ruimtelijke kwaliteit in plannen en de uitvoering daarvan in de meest brede betekenis van het woord.

1973 – 1998, Maarten Schmitt, stadsarchitect
Maarten Schmitt kwam in 1973 als stedenbouwkundige bij de afdeling Stedenbouw van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Groningen. Hij heeft 25 jaar lang in hoge mate de stedenbouwkundige invulling van de stad Groningen bepaald bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Als stadsarchitect ontwierp hij elf bruggen en het politiebureau aan de Korreweg. De functie van stadsarchitect bestond niet meer toen hij in Groningen kwam. “Ik ben eigenlijk vormgever van de stad, maar stadsarchitect vind ik een mooi woord, passend bij de manier waarbij je met veel anderen vorm geeft aan de stad en haar openbare ruimte.” Bij zijn vertrek in 1998 schreef Jan Abrahamse in Noorderbreedte: “De laatste tien jaar heeft Maarten Schmitt zich bijna met alle projecten van Groningen bemoeid. Dat waren onder meer het Stationsgebied met het Emmaviaduct; dat is veel planologischer van aard. Samen met zijn collega Anco Schut heeft Maarten Schmitt het begrip ‘stadsarchitect’ inhoud gegeven. Hij kreeg bij de dienst de vrijheid om zich bij te scholen en nieuwe ontwikkelingen te volgen. In die tijd hadden we met z’n allen, de politici en de ambtenaren, het idee dat Groningen op de wereldkaart gezet moest worden, je zoekt dan naar de juiste man of vrouw op de juiste plek en dat is ook gebeurd.” Lees hier een terugblik op 25 jaar bouwmeersterschap van Maarten Schmitt in Groningen.
Maarten Schmitt was stadsstedenbouwer van de gemeente Leiden (2010 – 2012) en stadsarchitect van de gemeente Den Haag (2012 – 2015).

Eerdere stadsbouwmeesters
1855 – 1881, Johannes van Beusekom, stadsbouwmeester / 1710 – ?, Allert Meijer / 17e eeuw, Garwer Peters


Nathalie de Vries